Dự án

user
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy bơm cho nhà máy Kyocera
  Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy bơm cho nhà máy Kyocera  
user
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống quạt cho nhà máy Kyocera
  Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống quạt cho nhà máy Kyocera  
user
- Bảo dưỡng hệ thống bơm cấp nước sạch cho nhà máy - Bảo dưỡng hệ thống bơm cứu hỏa - Sửa chữa và thay thế phụ kiện bảo dưỡng
  - Bảo dưỡng hệ thống bơm cấp nước sạch cho nhà máy - Bảo dưỡng hệ thống bơm cứu hỏa - Sửa chữa và thay thế phụ kiện bảo dưỡng  
user
- Bảo dưỡng hệ thống quạt thông gió cho nhà máy - Bảo dưỡng hệ thống quạt phòng sạch - Sửa chữa và thay thế phụ kiện bảo dưỡng
  - Bảo dưỡng hệ thống quạt thông gió cho nhà máy - Bảo dưỡng hệ thống quạt phòng sạch - Sửa chữa và thay thế phụ kiện bảo dưỡng  
user
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy bơm cho nhà máy Canon.
  Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy bơm cho nhà máy Canon.  
user
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy bơm cho nhà máy Canon
  Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy bơm cho nhà máy Canon